The Wall & the Dome 2002 David Scott Leibowitz

Return to gallery home page | Leibowitz Portfolio