WTC Remnant with flag 2001 David Scott Leibowitz

Return to gallery home page | Leibowitz Portfolio